Regulamin serwisu internetowego „Mariusz Dykas”

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://mariuszdykas.pl prowadzony jest przez Mariusza Dykas wykonującego działalność gospodarczą pod firmą NVX Group Mariusz Dykas w Poznaniu 61-514 przy ulicy Romualda Traugutta 21 lok. 10, NIP 2530334164, REGON 321407871, tel.: +48 530 543 933, adres e-mail: info@mariuszdykas.pl.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez za pośrednictwem serwisu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy działający pod domenąinfo@mariuszdykas.pl.
2. Usługodawca – Mariusz Dykas wykonujący działalność gospodarczą pod firmą NVX Group Mariusz Dykas w Poznaniu 61-514 przy ulicy Romualda Traugutta 21 lok. 10, NIP 2530334164, REGON 321407871.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,
5. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, zawierający informacje o Użytkowniku, w tym informacje o zamówionych przez Użytkownika usługach.
6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej,
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
6. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto zawierającymi wszelkie niezbędne składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
7. Informacje znajdujące się w Serwisie a dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) prowadzeniu Konta użytkownika w Serwisie,
b) udostępnianiu informacji w formie Newslettera,
c) składania zamówień na Produkty Usługodawcy za pomocą formularza zamówienia.
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest na czas nieokreślony po poprawnie dokonanej rejestracji w Serwisie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest na czas nieokreślony w momencie zapisania się przez Użytkownika do usługi „Newsletter”.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1 lit. c, zawierana jest na czas określony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do składania zamówienia a ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub odstąpienia od jego składania.
5. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

§4 Konto użytkownika

1. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Konta użytkownika dokonuje rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie Formularza rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania wszystkich danych wymaganych w Formularzu rejestracji oraz ustalenia indywidualnego loginu oraz hasła, które umożliwiać będą dostęp do Konta użytkownika.
3. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.
4. Posiadanie Konta użytkownika umożliwia dostęp do oferty usługowej Usługodawcy.

§5 Usługi

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom usługi zgodnie z opisami zawartymi w Serwisie, w szczególności narzędzia z zakresu marketingu internetowego oraz szkolenia.
2. Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 1 posiadają Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie (posiadający dostęp do Konta użytkownika).
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie – chyba, że charakter nieodpłatny danej usługi wynika z opisu zawartego na stronie Serwisu (np. oferty promocyjne, produkty testowe itp.).
4. Użytkownik w celu zamówienia usługi wypełnia dostępny w Serwisie Formularz zamówienia, wskazując w nim rodzaj wybranej usługi, czas jej trwania (jeżeli dotyczy) oraz pozostałe wymagane w danym przypadku informacje (zgodnie z Formularzem zamówienia).
5. Przesłanie zamówienia Usługodawcy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole „Zamawiam” aktywne po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia.
6. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
7. Wraz o otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 6 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
8. Dostęp do zamówionej usługi uzyskiwany jest przez Użytkownika po poprawnym dokonaniu płatności w pełnej wysokości zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.

§6 Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności za usługi świadczone w Serwisie: a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez (…) o numerze: (…),
b) przelew online za pośrednictwem platformy płatności (…) – zgodnie z regulaminem operatora płatności.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówione usługi w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. Za moment dokonania zapłaty uważa się zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy lub otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości od operatora płatności online o poprawnym dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.
3. W przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 2 zamówienie Użytkownika zostaje anulowane.

§7 Odstąpienie od umowy

1. W przypadku umów o charakterze ciągłym i bezterminowym np. w przypadku umów o świadczenie usług, o których mowa w §3 ust. 1 lit. a-b, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej info@mariuszdykas.pl.
3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia (np. zgodnie z załącznikiem nr 1) na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy,
b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@mariuszdykas.pl.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

§9 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§10 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych usług lub funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczenia poszczególnych usług lub funkcjonalności Serwisu nie może naruszać praw Użytkowników.

§11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25 lipca 2016 r.

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz zgłoszenia reklamacji

>